საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი (SPF)

ორგანიზაცია მომავლის განვითარების სახლი (OFPH)
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი (LPI)

კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი (KRDF)

LAG კონსორციუმის მმართველი სტრუქტურა ეფუძნება ტიპიური არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის დამახასიათებელ სტრუქტურას, თანახმად საქართველოს კანონმდებლობისა. თავდაპირველი გამგეობა შედგება ოთხი დამფუძნებელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელისა და NRC-ის ოთხი ყოფილი გამოცდილი თანამშრომლისგან და ფუნქციონირებს, როგორც კონსორციუმის სტრატეგიისა და წესების შემმუშავებელი უმაღლესი ორგანო. კონსორციუმის საქმიანობის ფარგლებიდან გამომდინარე, გამგეობა ქმნის აღმასრულებელ ერთეულს / სამდივნოს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ყოველდღიური საქმიანობა წესდების, პოლიტიკის, სტრატეგიების და საგარეო ვალდებულებების / მიღებული გრანტების თანახმად. გამგეობა იტოვებს უფლებას, გადაწყვიტოს LAG კონსორციუმის პოლიტიკასთან, განვითარებასთან და სტრატეგიული პრიორიტეტებთან დაკავშირებული საკითხები და დაამტკიცოს (ან არ დაამტკიცოს) აღმასრულებელი ერთეულის / სამდივნოს შესრულებული სამუშაო. LAG კონსორციუმის თავმჯდომარე, რომელიც ინიშნება გამგეობის მიერ, ვალდებულია დააკომპლექტოს და მართოს სამდივნო მიღებული გრანტებით განსაზღვრულ საჭიროებებსა და ფარგლებში.

სრულად ნახვა ...

ჩვენ ვთანამშრომლობთ:

United Nations Democracy Fund (UNDEF)

  გაეროს დემოკრატიის ფონდი

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
განსახლების, ლტოლვილთა   
და მიგრაციის ბიურო

მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ
ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში
ევროკავშირის დელეგაცია      
საქართველოში 
გადავარჩინოთ ბავშვები საერთაშორისო
დანიის ლტოლვილთა საბჭო


CDS © 2014